تفاهم نامه ها

#عنواندریافت فایلزمان
1قرار داد همکاری خدمات آموزشی في‌مابين اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی استان زنجان و شرکت حسابداری بهین تراز سپهر زنجان در راستای برگزاری دوره حسابداری(مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته) 1396/5/19
2قرار داد همکاری خدمات آموزشی في‌مابين اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی استان زنجان و شرکت حسابداری بهین تراز سپهر زنجان در راستای برگزاری سمینار «‌ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم با تاکید بر جرم مالیاتی و مباشرت در آن » 1396/2/10
3تفاهم نامه فیمابین پژوهشگاه شاخص پژوه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان 1395/8/29
4تفاهم نامه فیمابین بنیاد نخبگان استان زنجان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان 1395/9/3
5تفاهم نامه فی مابین دارالفنون مالی و حسابداری هدف با اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان1395/5/31
6تفاهم نامه فی مابین خوشه فرش دستباف استان زنجان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان1395/5/7
7تفاهم نامه فیمابین شرکت شهرکهای صنعتی زنجان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان
8تفاهم نامه فیمابین شرکت تحلیلگران صنعت با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان
9تفاهم نامه فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان
10تفاهم نامه فیمابین دانشگاه زنجان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان