تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 97/07/26
سمینار اصول تجارت با قزاقستان مورخ 1397/08/24
سمینار اصول و روشهای لابی گری مورخ 1397/09/15
سمینار اصول و روشهای لابی گری مورخ 1397/09/15