سمینار قوانین و مقررات صادرات و واردات 1397/02/18
سمینار سامانه جامع ثبت سفارش 1397/02/19
سمینار آموزشی اعتبارات اسنادیlc و مقررات حاکم بر آن 1397/02/26