سمینار بازاریابی محصولات کشاورزی مورخ1398/6/14
دوره 2 روزه اصول و فنون مذاکره مورخ 27، 1398/6/26
دوره هوش هیجانی مورخ 1389/08/02