سمینار بازاریابی محصولات کشاورزی مورخ1398/6/14
دوره هوش هیجانی مورخ 1389/08/02
سمینار تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار مورخ 98/10/11